หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูวิปัสสนา รุ่นที่ ๓

สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เท่านั้น)
สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ที่อยู่ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ทุนพระสงฆ์

1 มิถุนายน 2566

โครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 ฝึกอบรม 15 วัน สถานที่ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้นแต่วันที่ 10 กรกฏาคม – 24 กรกฏาคม 2566

ทุนพระสงฆ์

30 พฤษภาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ทุนพระสงฆ์

27 เมษายน 2566

พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 ในด้านการเผยแผ่ธรรมะบนดอย จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจบนดอยอมก๋อย ณ วัดอาศรมพระธรรมจาริกตุงลอย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566

ทุนพระสงฆ์

21 มีนาคม 2566

ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมา โยมก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส และได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้โยมได้ เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆเจ้า กับจะได้รับจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์ จงทรงจําไว้ด้วยดีว่า โยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด.”

– พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก –

“ถ้าตัวเราเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย แต่ช่วยสนับสนุน พระเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ก็เท่ากับช่วยรักษาสืบต่อ พระพุทธศาสนา ยิ่งถ้าตัวเองก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยแล้ว สนับสนุนผู้อื่นด้วย ก็ประเสริฐที่สุด” พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)