พระคติธรรม

                ราชอาณาจักรไทยสถิตสถาพรอยู่ได้ด้วยมีสถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์คอยเกื้อหนุนค้ำจุนให้ดำรงความเป็นไทยสืบมานับแต่บรรพกาลตราบกระทั่งปัจจุบัน การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยย่อมเสมอด้วยการดำรงอยู่ของชาติบ้านเมือง พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จึงทรงรับพระราชภารธุระ เอาพระราชหฤทัยทำนุบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม ทรงพากเพียรแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้น ดลบันดาลความเจริญก้าวหน้า มาสู่การศึกษาของพระสงฆ์ไทยสืบมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยตราบใดที่พระปริยัติธรรมยังคงดำรงอยู่อย่างบริสุทธิบริบูรณ์ และตราบใดที่พระสงฆ์ยังคงทำหน้าที่เผยแผ่พระสัทธรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักการในพระไตรปิฎก ตราบนั้นก็เปรียบประดุจสมเด็จพระสัมมา  สัมพุทธเจ้ายังเสด็จดำรงพระชนมชีพอยู่เป็นพระศาสดาของพระศาสนานี้มิมีวันดับสูญ

แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานกำเนิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว แต่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจประการนี้สืบมา สมควรที่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า จักร่วมกันเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อความไพบูลย์วัฒนาของการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ไทย อันจักยังคุณูปการยิ่งใหญ่แก่สถาบันชาติและสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นหลักชัยของชีวิตชาวไทยทั้งหลายสืบไป

ขออนุโมทนาและอำนวยพรให้สาธุชนผู้อุทิศสรรพกำลังเพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถในการจรรโลงพระบวรพุทธศาสนา จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ประสบสัมฤทธิผลสมมโนรถในสรรพกิจอันพึงประสงค์ทุกประการ