นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม

ทุนพระสงฆ์

8 พฤศจิกายน 2562

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับมอบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาไปแล้ว ที่หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมนิทรรศการประวัติของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยในปี 2561 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา เป็นระบบเรียนร่วมกันทั้งพระสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์

ทุนพระสงฆ์

17 ตุลาคม 2562

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

ทุนพระสงฆ์

13 ตุลาคม 2562

องคมนตรี ไปติดตามพระนิสิตทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปติดตามพระนิสิตทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและหลอดไฟแด่เจ้าอาวาส ในการนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม

ทุนพระสงฆ์

19 กันยายน 2562

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

ทุนพระสงฆ์

7 สิงหาคม 2562

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทุนพระสงฆ์

28 กรกฎาคม 2562
1 10 11 12