คณะกรรมการ

คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายเกษม วัฒนชัย
นายพลากร สุวรรณรัฐ
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
นายศุภชัย ภู่งาม
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
นายจรัลธาดา กรรณสูต
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
นายอำพน กิตติอำพน
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
นายนุรักษ์ มาประณีต
นายเกษม จันทร์แก้ว
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการกลั่นกรองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่ปรึกษา
นายเกษม วัฒนชัย
นายพลากร สุวรรณรัฐ
คณะกรรมการ
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอำพน กิตติอำพน
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
นายนุรักษ์ มาประณีต
นายสด แดงเอียด
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
นายนพพร รอยลาภเจริญพร
นายฐากร ธรรมประทีป
นายสุนันต์ ทองมีสุข
นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต


ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก