ติดต่อ

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย
The King’s Scholarships for Thai Monks

ทําเนียบองคมนตรี
ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๐๗๔๐๐
โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗๔๐๓
อีเมล kstm.official@gmail.com
www.kstm.or.th

https://www.facebook.com/โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย-2207249596000814/

“ถ้าตัวเราเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย แต่ช่วยสนับสนุน พระเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ก็เท่ากับช่วยรักษาสืบต่อ พระพุทธศาสนา ยิ่งถ้าตัวเองก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยแล้ว สนับสนุนผู้อื่นด้วย ก็ประเสริฐที่สุด” พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)