การบริจาคเพื่อสมทบทุน

การบริจาคเพื่อสมทบทุน

๑. ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เช็คขีดคร่อม ตามสถานที่ติดต่อด้านล่าง

๒. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี ๐๖๑-๒-๐๖๕๙๒-๕

หมายเหตุ ให้นำส่งหลักฐานการโอนเงินตามข้อ ๒ ทางช่องทางใดทางหนึ่งตามที่อยู่ด้านล่าง

สถานที่ติดต่อ
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๐๗๔๐๐ โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗๔๐๓

Facebook : โครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย
Email : kstm.official@gmail.com
Line : @wgo1143m

line-@wgo1143m

การลดหย่อนภาษี

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
เป็นองค์การหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ ๕๖๕ ของประกาศกระทรวงการคลัง

“ถ้าตัวเราเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย แต่ช่วยสนับสนุน พระเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ก็เท่ากับช่วยรักษาสืบต่อ พระพุทธศาสนา ยิ่งถ้าตัวเองก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยแล้ว สนับสนุนผู้อื่นด้วยก็ประเสริฐที่สุด”
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)