ตราโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ออกแบบโดย สำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ กรมศิลปากร


มีความหมายดังนี้

“ใบโพธิ์” คือ ต้นไม้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

“พระมหามงกุฎ” คือ พระมหามงกุฎเป็นพระอุณาโลม

“เลข ๙” คือ รัชกาลที่ ๙

“พระธรรมจักร” คือ ธรรมและพระพุทธศาสนา

“คัมภีร์ ๓ เล่ม” คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

“สีน้ำเงิน” คือ สถาบันพระมหากษัตริย์

“สีเหลือง” คือ สถาบันพระพุทธศาสนา