นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตทุน ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในการนี้ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ผู้อำนวยการ พระเถระ และนิสิตทุนฯ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย 

จากนั้น เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยมี พระวิสิฐศักดิ์ ฐานุตฺตโร วัดบึงคูเต่า อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเคยได้รับทุนฯ เป็นองค์แสดงธรรมเทศนาและนำเจริญจิตตภาวนา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 10 ครั้ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/387082