นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม

นอกจากนี้ ได้เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พระครูใบฎีกา วัชระ นิมโล วัดเขาแดง อำเภอบ่อพลอย ซึ่งได้รับทุนจากโครงการฯ มาเป็นองค์แสดงธรรมและนำเจริญจิตตภาวนา ในการนี้ ได้ถวายผ้าป่าเพื่อสมทบโครงการฯ พร้อมมอบทุนฯ ประจำปี 2562

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็น เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย