นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นประธานในพิธีแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้ว โอกาสนี้ ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระเถระ รองอธิการบดี และพระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง รวม 15 รูป พร้อมชมวีดิทัศน์ “การดำเนินโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของมหาวิทยาลัย” และนิทรรศการผลการดำเนินงาน รวมถึงนิเทศติดตามพระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

จากนั้น องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ที่อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน จากวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ซึ่งเป็นพระนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงเป็นองค์แสดงธรรม และนำเจริญจิตตภาวนา 

พิธีแสดงธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรตินี้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงสุดด้านพุทธศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันจะช่วยสร้างความร่มเย็น และธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป นอกจากนี้ ยังมีการถวายผ้าป่าสามัคคีโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 ด้วย