นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ และผู้มีจิตศรัทธา จัดขึ้นเพื่อมอบเงินเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนโครงการฯ นี้ ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านศาสนา เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย