ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จาก กฟผ.

ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมมอบเงิน แก่องคมนตรี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เข้ามอบเงินสมทบทุนจำนวน 1,308,740 บาท ในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่คู่บ้านเมือง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ และพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระพระสงฆ์ไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเข้าถึงแก่นแห่งพระสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้และลึกซึ้ง เพื่อประโยชน์แห่งตนและการเผยแพร่แก่พุทธบริษัทต่อไป โดยทุนดังกล่าวจะมอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติคือ เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทยที่มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภททุน ได้แก่ ทุนบาลีศึกษาชั้นสูง (แบบต่อเนื่อง) ทุนระดับอุดมศึกษา (แบบต่อเนื่อง) ด้านพุทธศาสตร์ ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์ ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก

แหล่งที่มา : www.egat.co.th