องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

ที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยมีนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา มีมติให้วัดทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แล้วนำปัจจัยส่งเจ้าคณะจังหวัด โดยเจ้าคณะจังหวัด รวบรวมแล้วโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ โดยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์