องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับมอบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาไปแล้ว ที่หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมนิทรรศการประวัติของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยในปี 2561 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา เป็นระบบเรียนร่วมกันทั้งพระสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังอาคารศิริประภา เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีพระปลัดพิเชฐ ฐานุตฺตโร วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเคยได้รับทุนฯ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงานกลาง เขต และเขื่อนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย