องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมี พระมหาบุญไทย ปุญญะมะโน วัดมัชฌันติการาม ซึ่งเคยได้รับทุนจากโครงการฯ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา กับนำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เจริญจิตตภาวนา โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล รวม 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงานกลาง เขต และเขื่อนทั่วประเทศ สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย

จากนั้น ได้ไปทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และหลอดไฟแด่พระสงฆ์ ณ วัดทองนพคุณ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน เพื่อให้พระสงฆ์ จำนวน 23 รูป ได้ใช้สำหรับการจำพรรษา เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ ซึ่งโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด รวมถึงการพื้นฟูประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน และการแข่งขันเรือพาย ซึ่งเป็นประเพณีแต่โบราณที่หายไปนานกว่า 20 ปี