องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมนิเทศและติดตามพระนิสิต ที่จังหวัดลำปาง

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้อำนวยการ พระเถระ และนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 14 รูป พร้อมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

จากนั้น เดินทางไปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยมี พระทรงพล อชิโต ซึ่งได้รับทุนจากโครงการฯ เป็นองค์แสดงธรรม พร้อมนำเจริญจิตตภาวนา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ 10 ครั้ง ทั้งในสำนักงานกลาง และเขตเขื่อนทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาขั้นสูงด้านพุทธศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ อันเป็นการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย

แหล่งที่มา : https://s.ch7.com/396299