องคมนตรี ไปติดตามพระนิสิตทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปติดตามพระนิสิตทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและหลอดไฟแด่เจ้าอาวาส ในการนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม

จากนั้น เดินทางไปยังอาคารเกษม จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา เป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาอำพล สมฺปนฺนพโล วัดท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งเคยได้รับทุนฯ มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และนำเจริญจิตตภาวนา

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานด้านศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ