ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 แด่พระสงฆ์และสามเณรที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รวม 234 รูป ซึ่งเป็นพระสงฆ์และสามเณรผู้มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน มีหลักพุทธธรรมเป็นแกนเป็นหลักทางจิตใจ

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/478426