สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตั้งแต่ปี 2547 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤกษ์ เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน และสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยหลักพุทธธรรม

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานยังวางพวงมาลาบริเวณหน้าพระอุโบสถ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/521845