องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทุบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และทรงสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์-สามเณร และเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/558739