นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่จังหวัดน่าน

ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรม แด่พระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยในปี 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร จำนวน 77 ไตร สำหรับเป็นองค์ประกอบทอดผ้าป่าฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/527997