องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

ที่วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และทรงสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์-สามเณร และเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/529651