พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแด่พระสงฆ์และสามเณรที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 214 รูป โดยเป็นพระสงฆ์และสามเณรผู้ที่มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยทรงสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งตั้งแต่ปี 2547-2564 ได้ถวายทุนการศึกษาพระราชทานไปแล้ว 9,991 ทุน

แหล่งที่มา : https://news.ch7.com/detail/558739