องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดประยุรวงศาวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระสงฆ์สามเณร ผู้สืบศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง มีพระสงฆ์และสามเณรจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 70 รูป ซึ่งมีคุณสมบัติหลัก 3 ประการ คือ เคยผ่านการอบรมนักเทศน์, สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก และมีพรรษา 3 พรรษา หรือเปรียญธรรม 3 ประโยค และมีความสนใจในการเทศนา, มีปฏิปทา และศีลาจารวัตรอันดีงาม

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแด่พระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งวัดประยุรวงศาวาส เป็นสำนักเทศนาที่สาธุชนให้ความสนใจตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก