องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ที่พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดศรีโสดา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณร ได้เรียนรู้การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยมีภิกษุและสามเณร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 70 รูป

มหาเถรสมาคม มีมติให้จัดตั้งโครงการพระธรรมจาริก เมื่อปี 2508 ด้วยเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างประชาชนพื้นราบ กับบนพื้นที่สูง โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับรุ่นที่ 2 แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2565 และวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 และจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ทุรกันดาร

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอด เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก