นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ ด้านพระพุทธศาสนาต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงเทศนา และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้อง เพื่อความมั่นคงสภาพของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ซึ่งโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2565 มีพระสงฆ์และสามเณร เข้าร่วมฯ 70 รูป

ทั้งนี้ วัดประยุรวงศาวาส เป็นสำนักเทศนาที่เด่นดังมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพุทธศาสนิกชน ให้ความสนใจ เลื่อมใส และให้ความพึงพอใจกับเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ชื่นชม นิยม ยกย่องของประชาชน

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก