ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่ห้องรับรองชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ, นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีฯ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และเมืองพัทยา ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมดำเนินกิจกรรมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นครั้งที่ 4 เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน รวมทั้งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน ตลอดจนพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระภิกษุและสามเณร มีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย

ที่มา : CH7