ประธานองคมนตรี รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 และเป็นประธานในพิธีเปิดเว็บไซต์โครงการฯ

ที่หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมคณะองคมนตรี รับมอบเงินจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไป

พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดเว็บไซต์โครงการฯ www.kstm.or.th ซึ่ง กฟผ.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างระบบ ตอบสนองการดำเนินงานในการบันทึก จัดเก็บข้อมูล สะดวกต่อการสืบค้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเตรียมพัฒนาส่วนของการวิเคราะห์และประเมินผล และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการฯ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง อันจะช่วยสร้างความร่มเย็น และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก