องคมนตรี เชิญผ้าไตรพระราชทานไปในพิธีทอดผ้าป่าวัดมงคลกายาราม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดที่เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเลือก ในโอกาสนี้ คือ วัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


สำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2565 – 15 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย วัดที่เจ้าคณะใหญ่หนต่าง ๆ เลือก กระทรวงต่าง ๆ จำนวน 19 กระทรวง หน่วยงานเทียบเท่าระดับกระทรวง จำนวน 3 หน่วยงาน และจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 77 จังหวัด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ปลัดกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าระดับกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก