องคมนตรี เชิญผ้าไตรพระราชทาน ประกอบพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศล และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ที่วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เชิญผ้าไตรพระราชทาน ประกอบพิธีทอดผ้าป่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัดพิธีทอดผ้าป่า ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะช่วยจรรโลง และเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างความสงบร่มเย็นแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก