พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

พระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 ในด้านการเผยแผ่ธรรมะบนดอย จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ในพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจบนดอยอมก๋อย ณ วัดอาศรมพระธรรมจาริกตุงลอย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้ดำเนินการจัดส่งพระภิกษุและสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจโดยทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบสูงได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนตลอดไป

แหล่งที่มา : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง