พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย แด่พระภิกษุสามเณร ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑๓ รูป ดังนี้

 1. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3
 2. พระธรรมวชิรเมธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3
 3. พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3
 4. พระนิสิตทุนระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ดังนี้
  • ระดับปริญญาเอก จำนวน 28 รูป
  • ระปริญญาโท จำนวน 46 รูป
  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 83 รูป
 5. พระนิสิตทุนศึกษาบาลีชั้นสูง กองบาลีสนามหลวง ในระดับเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน 53 รูป

แหล่งที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก