องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

ที่สิริบูรพาธรรมสถาน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีพระวิปัสนาจารย์เข้ารับการอบรม 71 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติ ปัฏฐานสูตร ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมศาสนทายาท ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ อันจะช่วยสร้างสังคมให้ร่มเย็น ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ และสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน และนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง

ที่มา : CH7