นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดประยุรวงศาวาส จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณร ได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงเทศนา และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้วัดและสำนักเรียนทั่วประเทศ ได้สร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม พัฒนาศักยภาพของพระภิกษุ และสามเณร

โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 กรกฎาคมนี้ มีพระสงฆ์ และสามเณร เข้าร่วมโครงการฯ 71 รูป มีกิจกรรม ประกอบด้วย การทําวัตรสวดมนต์, การอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากวิทยากรรับเชิญ และจากวัดประยุรวงศาวาส สำหรับวัดประยุรวงศาวาส เป็นสำนักเทศนาที่เป็นที่ชื่นชม นิยม ยกย่องจากพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ซึ่งเป็นการเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

ที่มา : CH7