นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณร ประกอบด้วย ทุนศึกษาบาลี ในระดับเปรียญธรรม 6 ประโยค 53 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 157 ทุน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นนอกจากถวายทุนพระราชทานแล้ว ยังได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ และความเป็นมาของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในระหว่างรับทุน เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างพระนิสิตทุนกับโครงการฯ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้กับสังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการฯ เพื่อธำรงพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืน

ที่มา : CH7