การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1) ทุนการศึกษาบาลี เป็นทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. 5 ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. 6 โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องจนถึง ป.ธ. 9 มีรายชื่อผู้ขอรับทุน จำนวน 35 รูป ทุนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

2) ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรายชื่อผู้ขอรับทุน จำนวน 101 รูป เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,827,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

  • ระดับปริญญาเอก จำนวน 23 รูป ทุนละ 36,000 บาท (รวม 3 ปี) รวมเป็นเงิน 828,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 33 รูป ทุนละ 18,000 บาท (รวม 2 ปี) รวมเป็นเงิน 594,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 45 รูป ทุนละ 9,000 บาท (รวม 4 ปี) รวมเป็นเงิน 405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

3) ทุนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีรายชื่อผู้ขอรับทุน จำนวน 144 รูป เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 1,692,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

  • ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 รูป ทุนละ 36,000 บาท (รวม 3 ปี) รวมเป็นเงิน 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 26 รูป ทุนละ 18,000 บาท (รวม 2 ปี) รวมเป็นเงิน 468,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 112 รูป ทุนละ 9,000 บาท (รวม 4 ปี) รวมเป็นเงิน 1,008,000 บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน)

4) ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์ รับผิดชอบโครงการโดย วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ได้เสนอโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 จำนวน 72 รูป วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท

5) ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รับผิดชอบโครงการโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้เสนอโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 จำนวน 72 รูป วงเงินงบประมาณ 2,235,000 บาท

6) ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก รับผิดชอบโครงการโดย วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับวัดศรีโสดาราม พระอารามหลวง ได้เสนอโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 จำนวน 74 รูป วงเงินงบประมาณ 1,790,700 บาท