นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อกลั่นกรองรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทานและทุนสนับสนุนโครงการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาบาลี เป็นทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๕ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๖ จำนวน 35 รูป
  2. ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 101 รูป แยกเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 23 รูป ระดับปริญญาโท จำนวน 33 รูป และระดับปริญญาตรี จำนวน 45 รูป
  3. มหาวิทยาลัยมหมกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 144 รูป แยกเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 6 รูป ระดับปริญญาโท จำนวน 26 รูป และระดับปริญญาตรี จำนวน 112 รูป
  4. ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์ รับผิดชอบโครงการโดย วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 จำนวน 72 รูป
  5. ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รับผิดชอบโครงการโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เป็นโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 จำนวน 72 รูป
  6. ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก รับผิดชอบโครงการโดย วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับวัดศรีโสดาราม พระอารามหลวง เป็นโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 จำนวน 74 รูป