องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3

ที่พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ซึ่งรับผิดชอบโครงการโดย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ดำเนินการจัดส่งพระภิกษุสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจ โดยทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่สูงของประเทศตั้งแต่ปี 2508 เพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่สูง ได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสงบสุขแก่ชุมชน

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น ด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจนี้สืบมา เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระสงฆ์เป็นประโยชน์ในสังคมไทยสืบไป

ที่มา : CH7