องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียง จังหวัดเชียงใหม่

บ่ายวันนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 วัดพระธาตุดอยเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎร และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่สูงของประเทศ ตั้งแต่ปี 2508 เพื่อให้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสงบสุขแก่ชุมชน

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น ด้วยมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน

ที่มา : CH7