องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทุนการศึกษา ประกอบด้วย ทุนศึกษาบาลี ในระดับเปรียญธรรม 6 ประโยค 35 ทุน และระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 245 ทุน โดยพิธีปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้พระนิสิตทุนพระราชทาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ และความเป็นมาของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติในระหว่างรับทุน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างพระนิสิตทุนกับโครงการฯ

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอน อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการฯ เพื่อสืบสานงานด้านพระพุทธศาสนา อันเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ