องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและอาศรมบ้านปางแก ตามโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ดำเนินโครงการ “สร้างศาลาปฏิบัติธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรีทุกท่าน เป็นกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย การนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี มีกำหนดจะเดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ “สร้างศาลาปฏิบัติธรรม” ในวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อาศรมบ้านปางแก หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ที่มา : ch7