องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4

ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม พระปิ่นเกล้า วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา รวมทั้ง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

ที่มา : CH7