องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567

ที่วัดสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 ซึ่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดขึ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา และเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างไกล เป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการฯ เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน

ที่มา : CH7