ทุนระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นพระภิกษุ สามเณรที่ มีสัญชาติไทย หรือพระภิกษุ สามเณร ต่างชาติที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์ของโครงการ ฯ และของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะพิจารณางดสิทธิผู้รับทุนการศึกษาหากถูกลงโทษทางวินัย ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกลงโทษทางกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

พระภิกษุหรือสามเณรที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นสาขาพุทธศาสตร์ กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยึดเกณฑ์มีผลการเรียนระดับดี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการจัดการศึกษา รายละเอียดดังนี้

  • ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๓๖,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
  • ระดับปริญญาโท ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๒ ปี เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
  • ระดับปริญญาตรี ทุนละ ๙,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๔ ปี เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขการรับทุน

  • ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยต้องเสนอบทความเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้มีสิทธิรับทุนกำหนด
  • ระหว่างการศึกษาผู้รับทุนเล่าเรียนต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง และได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม