ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้ดำเนินการจัดส่งพระภิกษุและสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจโดยทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบสูงได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนตลอดไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลักการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย ให้แก่พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศ
  • เพื่อสืบทอดวิถีแห่งพระธรรมจาริกที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • มีพรรษา ๓ พรรษาขึ้นไป
  • สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค