ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นสำนักเทศนาที่โดดเด่นมาแต่ดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สาธุชนทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรเลื่อมใสและให้ความพึงพอใจกับการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ซึ่งเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชม นิยม และยกย่องของประชาชน ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเทศนาธรรมแก่ พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศ
  • เพื่อสืบทอดวิถีแห่งการแสดงธรรมเทศนาที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • เคยผ่านการอบรมพระนักเทศน์มาแล้ว
  • สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและมีพรรษา ๓ พรรษา หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค