ทุนศึกษาบาลี

คุณสมบัติทั่วไป

พระภิกษุ สามเณรที่ มีสัญชาติไทย หรือพระภิกษุ สามเณร ต่างชาติที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์ของโครงการ ฯ และของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะพิจารณางดสิทธิผู้รับทุนการศึกษาหากถูกลงโทษทางวินัย ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกลงโทษทางกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ

พระภิกษุหรือสามเณรที่สอบผ่าน ป.ธ. ๕ เพื่อเข้าศึกษาต่อด้านบาลีศึกษาในระดับ ป.ธ. ๖ – ป.ธ. ๙ ซึ่งกำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง ยึดเกณฑ์เรียนดี ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด กรณีคะแนนเท่ากัน จะถือเอาวิชาแรกเป็นวิชาหลักเพราะถือเป็นวิชาเอก รายละเอียดดังนี้

  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๕ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๖ ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท
  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๖ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๗ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๗ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๘ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๘ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๙ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขการรับทุน

  • ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยต้องเสนอบทความเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้มีสิทธิรับทุนกำหนด
  • ระหว่างการศึกษาผู้รับทุนเล่าเรียนต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง และได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม