ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งสมถและวิปัสสนาอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเผยแผ่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่นคู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ภิกษุและสามเณรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตร
  • เพื่อให้ภิกษุและสามเณรให้มีความสามารถในการสอนกัมมัฏฐานและเผยแผ่วิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อสืบทอดวิถีแห่งพระวิปัสสนาจารย์ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • มีพรรษา ๕ พรรษา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย