ทุนเล่าเรียนหลวง

ทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย