หลักเกณฑ์และแนวทางกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนพระราชทาน

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นพระภิกษุ สามเณรที่ มีสัญชาติไทย หรือพระภิกษุ สามเณร ต่างชาติที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือก ตามเกณฑ์ของโครงการ ฯ และของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะพิจารณางดสิทธิผู้รับทุนการศึกษาหากถูกลงโทษทางวินัย ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกลงโทษทางกฎหมาย

ทุนศึกษาบาลีชั้นสูง (ทุนต่อเนื่อง ป.ธ. ๖ – ป.ธ. ๙)

พระภิกษุหรือสามเณรที่สอบผ่าน ป.ธ. ๕ เพื่อเข้าศึกษาต่อด้านบาลีศึกษาชั้นสูงในระดับ ป.ธ. ๖ – ป.ธ. ๙ ซึ่งกำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง ยึดเกณฑ์เรียนดี ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด กรณีคะแนนเท่ากัน จะถือเอาวิชาแรกเป็นวิชาหลักเพราะถือเป็นวิชาเอก รายละเอียดดังนี้

  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๕ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๖ ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท
  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๖ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๗ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๗ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๘ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
  • ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๘ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๙ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขการรับทุน
๑. ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยต้องเสนอบทความเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้มีสิทธิรับทุนกำหนด
๒. ระหว่างการศึกษาผู้รับทุนเล่าเรียนต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ อย่างน้อย ๑ ครั้งและได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม

ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง)

พระภิกษุหรือสามเณรที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นสาขาพุทธศาสตร์ กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยึดเกณฑ์มีผลการเรียนระดับดี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการจัดการศึกษา รายละเอียดดังนี้

  • ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๓๖,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
  • ระดับปริญญาโท ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๒ ปี เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
  • ระดับปริญญาตรี ทุนละ ๙,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๔ ปี เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขการรับทุน
๑. ผู้รับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยต้องเสนอบทความเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้มีสิทธิรับทุนกำหนด
๒. ระหว่างการศึกษาผู้รับทุนเล่าเรียนต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ อย่างน้อย ๑ ครั้งและได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม

ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งสมถและวิปัสสนาอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการเผยแผ่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่นคู่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ภิกษุและสามเณรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตร
๒. เพื่อให้ภิกษุและสามเณรให้มีความสามารถในการสอนกัมมัฏฐานและเผยแผ่วิปัสสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อสืบทอดวิถีแห่งพระวิปัสสนาจารย์ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ
เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑. มีพรรษา ๕ พรรษา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๒. เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย

ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นสำนักเทศนาที่โดดเด่นมาแต่ดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สาธุชนทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรเลื่อมใสและให้ความพึงพอใจกับการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ซึ่งเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชม นิยม และยกย่องของประชาชน ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเทศนาธรรมแก่ พระภิกษุและสามเณร ทั่วประเทศ
๒. เพื่อสืบทอดวิถีแห่งการแสดงธรรมเทศนาที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ
เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑. เคยผ่านการอบรมพระนักเทศน์มาแล้ว
๒. สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและมีพรรษา ๓ พรรษา หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้ดำเนินการจัดส่งพระภิกษุและสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจโดยทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ราบสูงได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนตลอดไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้หลักการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย ให้แก่พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศ
๒. เพื่อสืบทอดวิถีแห่งพระธรรมจาริกที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ
เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑. มีพรรษา ๓ พรรษาขึ้นไป
๒. สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท หรือเปรียญธรรม ๓ ประโยค